Nieuwsbrief van de Vrienden (2015) nr.2

In vergelijking met de jaren 2013 en 2014 hebben we een tamelijk rustig stichtingsjaar achter de rug. Niet dat we als bestuur stil hebben gezeten, integendeel, maar het meeste werk speelde zich in 2015 af achter de schermen, waardoor het voor de Vrienden wat minder zichtbaar was. Zo heeft de voorgenomen publicatie over het leven en werk van Jacob Braaff veel aandacht gevraagd, niet alleen van bestuursleden maar ook van kunsthistoricus John Brozius, die in opdracht van de Stichting Vrienden de tekst en de beeldredactie van die publicatie verzorgt. Graag had ik u in deze nieuwsbrief inhoudelijk daarover wat meer willen vertellen (zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief) maar zover is het nog niet. Dat houdt u dus tegoed in 2016!

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2015) nr. 1

Terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij, dat het al weer twee jaar geleden is dat onze Stichting het boek “Pittige Moide” presenteerde. Terugkijkend kunnen we spreken van een mooi en geslaagd project. Van de 1.000 gedrukte exemplaren zijn er tot nu toe zo’n 850 stuks over de toonbank gegaan. Om de verkoopprijs van het boek binnen redelijke grenzen te houden hebben we ter dekking van de kosten – naast de opbrengst uit verkoop en een aantal zeer gewaardeerde subsidies – een beroep moeten doen op een bijdrage uit de reserves van de Stichting.

Gelet op de statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden vindt het bestuur zo’n besteding van een deel van de reserves (is vaak ook een voorwaarde van subsidiegevers) alleszins verantwoord. Bij de financiering van een publicatie over het leven en werk van ‘Jacob Braaff’ (daarover inhoudelijk méér in de volgende nieuwsbrief) zal dat niet anders zijn. Het ‘kweken’ van reserves is immers geen doel op zich. Het gaat erom dat we daarmee in het licht van de doelstelling goede dingen doen.

Lees meer... 

Nieuwsbrief van de Vrienden (2014) nr. 2

Met veel plezier kijken wij terug op de viering van het tienjarig bestaan van onze Stichting op 3 oktober 2014. Meer dan honderd donateurs en andere genodigden genoten die avond van boeiende inleidingen door Els Kloek en Jan de Bruin.

In beide inleidingen werden markante Westfriese vrouwen voor het voetlicht gebracht. Jan putte uit de rijke bron van het oud-rechterlijk archief van vóór 1811. Notulen van strafzaken leveren spannende lectuur op, zoals over Aagt Germonts (“Het Abbekerker wijf”) in 1659 en over de in 1709 ter dood veroordeelde Liefje Elberts.

Troubadour Bert van Baar verzorgde tot groot genoegen van de aanwezigen de muzikale omlijsting, waarbij hij zich onder meer liet inspireren door ‘het Medenblicker Scharrezoodtje’, een liedbundel uit 1650. Het archief verwierf dit boekje in 2010. Het enthousiasme over deze muzikale verbeelding van geschiedenis leidde tot een spontaan initiatief van Bert om het niet bij deze ene keer te laten. Ons bestuur denkt graag mee over een manier waarop dat idee vorm en inhoud zou kunnen krijgen. Een nieuw project van de Stichting Vrienden ligt hiermee mogelijk in het verschiet!

Lees meer... 

Nieuwsbrief van de Vrienden (2014) nr. 1

In de bestuursvergadering van 3 maart 2014 is Peter Swart benoemd tot lid van ons bestuur. Daarmee is de vacature, ontstaan door het vertrek van Roy Ho Ten Soeng, snel ingevuld. Peter is in ons archief bepaald geen onbekende. Met zijn passie voor lokale en regionale geschiedenis en zijn kennis van zaken op dat terrein is hij een welkome en waardevolle aanvulling van ons team.

In de vergadering van 14 april nam het bestuur een schenking aan de Stichting Vrienden van het Westfries Archief in ontvangst. Joke Terra had kort daarvoor afscheid genomen als medewerkster van het Westfries Archief. Dat afscheid was voor Joke aanleiding om aan onze Stichting een tweetal fraaie negentiende-eeuwse aquarellen (stadsgezichten van Medemblik) van Jacob Braaff te schenken. Ons bestuur heeft de schenking in dank aanvaard.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2013) nr. 2

De laatste bestuursvergadering van 2013 vond plaats op 16 december. Dat was geen vergadering als alle andere. Het bestuur nam afscheid van voorzitter Roy Ho Ten Soeng. Roy heeft een volle agenda, waarin hij binnenkort veel tijd moet vrij maken voor een nieuwe klus. Omdat hij er niet voor voelt om zaken noodgedwongen ‘half’ te doen heeft Roy een punt gezet achter zijn bestuursfunctie van onze stichting. Vice-voorzitter Pieter Jan de Vries wees op het belang voor de stichting van het brede netwerk waarvan Roy deel uitmaakt; hij dankte de voorzitter voor de ontspannen manier waarop hij de vergaderingen leidde. Vervolgens koos het bestuur Jos Bakker als nieuwe voorzitter.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.