Nieuwsbrief van de Vrienden (2022) nr. 1

Spaanse furie, Russische beer

De ‘Geboorte van Nederland’ wordt dit jaar herdacht en gevierd. Het is in 2022 precies 450 jaar geleden dat de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht werd gehouden. De Westfriese steden waren daar toen bij. Het Spaanse gezag in de Nederland had niets dan ellende gebracht voor de bevolking, het land was in opstand gekomen en vocht zich een weg uit de terreur van de overheerser. Dat ging gepaard met veel geweld, steden werden omsingeld, uitgehongerd, platgebrand. De schade was enorm maar er was geen keuze. Of de opstandige steden en de Geuzen het tegen de wereldmacht Spanje gingen redden, het was nog ongewis.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2018) nr. 1

Sinds 12 december 2017 heb ik het voorzitterschap van de Vrienden van het Westfries Archief over mogen nemen van Jos Bakker. Dat is een hele eer. De erfgoed minnende gemeenschap in Westfriesland is klein, maar select. Zeker omdat het archief een centrum is van het gemeenschappelijke geheugen, is het de moeite waard om hiermee bevriend te zijn..

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 3

Op vrijdag 16 juni 2017 bracht een groep Vrienden van het Westfries Archief een bezoek aan het Hannemahuis in Harlingen. Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een unieke combinatie van museum en gemeentearchief. Het gezelschap werd ontvan-gen door directeur Hugo ter Avest, die vervolgens een boeiende inleiding gaf over ‘zijn’ museum/gemeentearchief. Daarna maakten de Vrienden op eigen gelegenheid kennis met dit unieke museum. Afgaande op reacties van de deelnemers kunnen we spreken van een zeer ge-slaagde Vriendendag 2017.

Lees meer...

 

 

Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 2

In onze bestuursvergadering van 27 februari hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Piet Sachs, bestuurslid / penningmeester van het eerste uur! Piet heeft voor onze club ongelooflijk veel betekend. Voor alles wat hij sinds de oprichting van de Stichting Vrienden (december 2004) heeft gedaan zijn we Piet heel veel dank verschuldigd.
Natuurlijk respecteren we zijn besluit om er na zoveel jaar een punt achter te zetten. Blij zijn wij met de bereidheid van Rob van der Riet om Piet Sachs als penningmeester op te volgen. In onze bestuursvergadering van 24 april is Rob formeel benoemd als bestuurslid. De overdracht van ‘het financiële vaandel’ heeft inmiddels plaats gevonden.
Elders in deze Nieuwsbrief blikt Piet terug op zijn bestuursperiode.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 1

Voor onze Stichting zelf was 2016 een mooi jaar. Je zou kunnen zeggen, dat 2016 het ‘Braaff-jaar’ was, getuige het feit dat in alle bestuursvergaderingen het Braaff-project onderwerp van gesprek was. Niet zonder trots zeg ik, dat het resultaat er mag zijn: een schitterend boek, dat dank zij de inzet van velen op 14 oktober 2016 in het oude stadhuis van Medemblik kon worden gepresenteerd. Het boek Was getekekend, Jacob Braaff is onder andere bij het Westfries Archief verkrijgbaar. Vrien-den van het Westfries Archief betalen voor dit fraai vorm gegeven en rijk geïllustreerde boek slechts 15 euro.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.

chat loading...