Binnenwijzend voor 1812

Geschiedenis in deze periode

Voor zover bekend wordt Binnenwijzendvoor het eerst genoemd in een baljuwsrekening uit 1311, als Binnenwisen. In dit document komen ondermeer de namen voor van de oudste misdadigers van het dorp. 

Bestuur en grondgebied
Binnenwijzend was tot 1812 een zelfstandig dorp met eigen bestuur. Oorspronkelijk behoorde Binnenwijzend tot Westwoud, maar in 1493 kreeg het dorp een eigen dorpsbestuur. In 1802-1803 kwamen de termen “gemeente” en “gemeentebestuur” in zwang. Tot het grondgebied van Binnenwijzend behoorden Binnenwijzend en een deel van de huizen langs de noordzijde van de Blokdijk. Per 1 januari 1812 werd Binnenwijzend met Hoogkarspel en Westwoud samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoogkarspel

Gerechtelijke indeling
Het dorp behoorde gerechtelijk tot de stede Westwoud. Deze toestand heeft bestaan van 1414 tot maart 1811, waarbij moet worden aangetekend dat Binnenwijzend van 1414-1493 behoorde tot de banne Westwoud. 

Kerkelijke indeling
De gereformeerde, later hervormde gemeente Westwoud-Binnenwijzend vormde een zelfstandige kerkgemeente met eigen kerkbestuur. Westwoud en Binnenwijzend hadden sinds de Reformatie en gebruikten beide dorpskerken voor gezamenlijke diensten. Ook vergaderden zij samen over zaken van gemeenschappelijk belang. De predikant woonde in Westwoud. De katholieken uit Binnenwijzend vielen onder de statie Westwoud. 

Waterstaatkundige indeling
Binnenwijzend viel voor het onderhoud van de Westfriese Omringdijk onder Drechterland. Voor de afwatering viel Binnenwijzend onder de Houterpolder. 

Bronnen

  • collectie doop-, trouw- en begraafboeken
  • dorpsarchief Binnenwijzend
  • archief stede Westwoud
  • oud-rechterlijk archief Westwoud (rechtbankverslagen, transporten onroerend goed en hypotheekakten)
  • hervormde gemeente Westwoud-Binnenwijzend
  • statie Westwoud
  • notarieel archief Westwoud en omliggende plaatsen
  • archief van het ambacht van West-Friesland genaamd Drechterland (afschriften van registers van de 40e penning over overdracht onroerend goed in de stede Westwoud over 1660-1682)
  • stadsarchief Hoorn (afschriften van registers van de 40e penning over overdracht onroerend goed in de stede Westwoud over 1680-1689)

 

Plaatselijke begraafgegevens
Inwoners van alle godsdienstige gezindten werden begraven in de gereformeerde kerk of de naastgelegen begraafplaats. Hiervan zijn gegevens bewaard gebleven vanaf 1720.

Plaatselijke huwelijksgegevens
Huwelijken van alle godsdienstige gezindten werden tot begin 1795 verplicht afgekondigd in de gereformeerde kerk of een ander openbaar gebouw. Hiervan zijn geen gegevens bewaard gebleven. 

Gerechtelijke huwelijksgegevens en impost op trouwen en begraven
Tijdens de Republiek (tot begin 1795) werden alleen gereformeerde huwelijken wettelijk erkend. Huwelijken van andersdenkenden werden gesloten voor de stedelijke rechtbank van de stede Westwoud. Hiervan zijn gegevens bewaard gebleven vanaf 1696. Ook de in Binnenwijzend betaalde impost (= belasting) op trouwen en begraven werd door de stede Westwoud geregistreerd. Hiervan zijn gegevens bewaard gebleven uit de jaren 1695-1753 en 1784-1805. Verder zijn er registers bewaard gebleven van aangiften van ondertrouw en van huwelijkssluitingen voor het gerecht over de periode 1806-1811.

 

canon van west-friesland

 

canon

chat loading...