Wervershoof voor 1812

Geschiedenis in deze periode
Voor zover valt na te gaan komt de eerste vermelding van de naam Wervershoof voor in een bul uit omstreeks 1250, waarin paus Innocentius IV (1243-1254) het nonnenklooster te Hemelum bevestigt in het bezit van een aantal goederen. Er zijn talrijke schrijfwijzen van de naam Wervershoof. In een baljuwsrekening uit 1311 staat bijvoorbeeld Warfartshove.

Bestuur en grondgebied
Wervershoof was tot 1812 een zelfstandig dorp met eigen bestuur. Rond 1800 kwamen hiervoor de termen “gemeente” en “gemeentebestuur” in zwang. Per 1 januari 1812 werd Wervershoof gevoegd bij de nieuw gevormde gemeente Andijk.

Gerechtelijke indeling
Wervershoof werd in 1414 onder het rechtsgebied van Medemblik gebracht. Deze toestand heeft bestaan tot maart 1811, met uitzondering van de jaren 1795-1804. In deze periode maakte Wervershoof samen met Hoog- en Laag-Zwaagdijk deel uit van een nieuwgevormde criminele jurisdictie, de ‘stede Wervershoof cum annexis’.

Kerkelijke indeling
De gereformeerde, later hervormde gemeente Wervershoof vormde een zelfstandige kerkgemeente met een eigen kerkbestuur en predikant. De katholieken vielen onder de statie Wervershoof.

Waterstaatkundige indeling
Wervershoof viel voor het onderhoud van de Westfriese Omringdijk onder Drechterland. Voor de afwatering viel Wervershoof onder de polder Het Grootslag.

Bronnen

  • collectie doop-, trouw- en begraafboeken
  • stadsarchief van Medemblik (voor Wervershoof zie bijvoorbeeld de registers van 200e en 1000e penning, haardstedengeld en familiegeld uit de jaren 1623, 1628, 1638, 1644, 1647, 1654-1661, 1667 en 1674)
  • dorpsarchief Wervershoof
  • oud-rechterlijk archief Medemblik (rechtbankverslagen, transporten onroerend goed en hypotheekakten)
  • oud-rechterlijk archief stede Wervershoof c.a. (1795-1804, met rechtbankverslagen, transporten onroerend goed en hypotheekakten)
  • hervormde gemeente Wervershoof
  • statie Wervershoof
  • notarieel archief Wervershoof en omliggende plaatsen
  • archief van het ambacht van West-Friesland genaamd Vier Noorder Koggen (afschriften van registers van de 40e penning over overdracht onroerend goed in Medemblik met Wervershoof over 1660-1689)
  • stadsarchief Hoorn (afschriften van registers van de 40e penning over overdracht onroerend goed in Medemblik met Wervershoof over 1680-1689)

 

Plaatselijke begraafgegevens
Inwoners van alle godsdienstige gezindten werden begraven in de gereformeerde kerk of de naastgelegen begraafplaats. Hiervan zijn gegevens bewaard gebleven vanaf 1719.

Plaatselijke huwelijksgegevens
Huwelijken van alle godsdienstige gezindten werden tot begin 1795 verplicht afgekondigd in de gereformeerde kerk. Hiervan zijn geen gegevens bewaard gebleven.

Gerechtelijke huwelijksgegevens en impost op trouwen en begraven
Tijdens de Republiek (tot begin 1795) werden alleen gereformeerde huwelijken wettelijk erkend. Wettige huwelijken van andersdenkenden werden gesloten voor de stedelijke rechtbank in Medemblik. De in Wervershoof betaalde impost (= belasting) op trouwen en begraven werd tot 1795 door Medemblik geregistreerd. Hiervan zijn zijn gegevens bewaard gebleven uit de jaren 1695-1696, 1700-1703, 1705-1706, 1710-1762 en 1764-1805. Van 1795-1805 werd de impost op trouwen en begraven door Wervershoof zelf geregistreerd.

 Studiezaal-WFA

chat loading...